Obytný soubor na Musilech Zahradní čtvrť Zbraslav Zastřešení atria ČVUT Praha Průmyslové haly Hostivice Polyfunkční dům Dukelských hrdinů

Koordinátor BOZP

11. 04. 2009

Přestože funkce koordinátora bezpečnosti práce na staveništi nabyla platnosti podle zákona č. 309/2006 Sb. již od 1.1.2007, vyskytují se stále stavby, na kterých koordinátor má být a přesto není. Časté jsou také případy, kdy je koordinátor sjednán v průběhu výstavby pozdě, kdy ještě není v předstihu s projektovou dokumentací zpracován plán bezpečnosti práce na staveništi (dále jen plán BOZP), a nemůže tedy koordinátor včas naplánovat bezpečnostní opatření týkající se zařízení a zajištění staveniště.

Jelikož hlavní úlohou koordinátora BOZP je koordinovat práce souběžné jednotlivých zhotovitelů vyskytujících se na staveništi, musí být koordinátor v předstihu informován o všech firmách, které budou na stavbě práce provádět. Dále by měl koordinátor od těchto firem obdržet před prováděním těchto prací rizika zpracovaná odborně způsobilou osobou dané firmy. Tyto rizika včetně časové návaznosti prací podle harmonoramu koordinátor zakomponuje do plánu BOZP nebo jeho aktualizace.
Plán BOZP by měl zahrnovat veškerá rizika, která se na stavbě vyskytují v průběhu výstavby a jelikož je stavba živý organismus, průběh prací se někdy výrazně mění, proto je nutné plán BOZP aktualizovat s každou významnou změnou prací nebo časovou změnou výstavby, která má vliv na bezpečnost práce. Aby plán BOZP nebyl pouze podle zákona nutnou součástí projektové dokumentace, měl by koordinátor tento plán zpracovat již při tvorbě dokumentace ke stavebnímu povolení a měl by doplnit zásady organizace výstavby o informace týkající se bezpečného zajištění staveniště a bezpečného průběhu výstavby. Samozřejmě, že plán BOZP může při aktuálním zpracování vycházet pouze z dostupných informací, které mu předá projektant nebo stavebník. Podle aktuálních informací se plán BOZP aktualizuje v průběhu výstavby.

Kdo je vlastně koordinátor BOZP?

Koordinátor BOZP je odborně způsobilá osoba, která složila úspěšně zkoušku u akreditované společnosti ministerstvem práce a sociálních věcí. Koordinátor BOZP by měl být dostatečně fundovaný pro provádění kontrolní činnosti na stavbě. To znamená, že by to měla být osoba znalá stavebních technologií a také právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce.Tato osoba by měla mít praktické zkušenosti ze staveb, získané nejlépe v pozici stavbyvedoucího, bezpečnostního technika nebo stavebního dozoru. Je velice výhodné pro investora, aby osoba vykonávající koordinátora BOZP byla zároveň technický dozor investora. Investor takto ušetří za dopravu koordinátora na stavbu, která je v případě spojení těchto funkcí v rámci technického dozoru. Běžnou praxí je, že koordinátor je na stavbě jednou za týden nebo dokonce jednou za 14 dní. Zákonem toto není stanoveno, ale koordinátor musí tuto potřebu vystihnout. V případě spojení technického dozoru a koordinátora je záruka kvalitního dozoru stavby i z hlediska bezpečnosti práce. Dále je technický dozor na stavbě v podstatě stále, takže může operativněji reagovat v navrhování opatření a častěji stavbu z hlediska BOZP dozorovat.

Kdo a proč zřizuje koordinátora BOZP?

Koordinátora BOZP zřizuje zadavatel stavby (investor). V případě uvedeném v zákoně má investor povinnost koordinátora najmout ať už pro přípravnou fázi (plán BOZP), nebo pro realizační fázi (kontrolní prohlídky a koordinace činností). Pokud investor tuto povinnost neakceptuje, dopouští se porušení zákona a může být pokutován až do výše několika milionů. Tím, že koordinátor není zajištěn na stavbě, kde se vyskytuje více zhotovitelů a počty pracovníků s ohledem na harmonogram přesahují zákonem stanovený limit nebo se vyskytují práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je také větší pravděpodobnost úrazů nebo dokonce smrtelných úrazů. Pokud investor ponechá stavbu bez dozoru, vystavuje se velkému riziku. Pokud se na stavbě stane úraz a investor nezajistil koordinátora kdy měl, nese veškerou odpovědnost investor. Samozřejmě, že stavební firma nese odpovědnost za nezajištění bezpečnostních opatření, ale pokutován bude i investor, protože nesplnil zákonnou povinnost. Tato zákonná povinnost není přenosná, tudíž nemůže investor přesunout tuto povinnost na zhotovitele.

Co řeší plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (Plán BOZP)?

Plán BOZP je součástí projektové dokumentace, konkrétně součástí zásad organizace výstavby. Doplňuje tento oddíl projektové dokumentace pro stavební povolení o další informace o možných rizicích, případně upravuje části projektové dokumentace po dohodě s projektantem, aby splňovala právní předpisy BOZP, bylo použito bezpečných technologií a prací. Především se řeší zajištění staveniště proti vstupu a vjezdu neoprávněných osob.To znamená oplocení staveniště, zajištění bezpečných vstupů, komunikací, vjezdů, zajištění potřebných záborů, vymezení a zabezpečení nebezpečných prostorů, kde by mohlo dojít k pádu předmětů ze stavby na osoby, bezpečné skladování materiálu, ohrožení osob manipulací s materiálem,atd. Dále by měl plán BOZP zahrnovat bezpečnostní opatření při provádění jednotlivých prací, především při manipulaci s materiálem, při vnitrostaveništní komunikaci osob, vozidel a strojů. Dále by měl upravovat projektovou dokumentaci v bodech kdy nejsou navrženy bezpečné technologie. Především se jedná o systémy lešení, bednění, výkopových prací, prací ve výšce, prací s nebezpečnými látkami, atd. Jelikož projektant ve většině případů nezná veškeré právní předpisy v oblasti BOZP a také nemá praktické zkušenosti ze staveb, je vhodnější nechat tento plán zpracovat koordinátorem ve spolupráci s projektantem. Tam, kde je podle zákona nutné stanovit koordinátora je také mnohem vhodnější, aby tento plán zpracovával tentýž koordinátor, který bude stavbu dozorovat. Pak má investor zajištěno vše jednou osobou.

Na závěr zkušenosti ze staveb:

Naše zkušenosti ze staveb bohužel nejsou zrovna růžové. Díky finančnímu a časovému tlaku na jednotlivé dodavatele, dochází ke vzniku rizikového prostředí na staveništi. Na stavbě se pohybují osoby různých národností, osoby samostatně výdělečné které nejsou dodavatelem evidovány a už vůbec ne proškoleny v oblasti BOZP. Jelikož hlavním cílem je stavbu dokončit s co nejmenšími náklady a v co nejkratším termínu, už od výběru dodavatelských firem jsou vybírány firmy nejlevnější a které slíbí i nemožné. Tyto firmy, které se zavážou
investorovi nebo generálnímu dodavateli zhotovit dílo za hubičku a v šibeničním termínu, aby zakázku dostali se následně dostanou do oprátky, která se v průběhu výstavby stahuje a vytváří stresové prostředí, které je dokonalým podhoubím pro vznik úrazů. Kdyby toto podhoubí nevznikalo, nebylo by ani zapotřebí zřizovat kontrolní orgány. To je samozřejmě utopie. Také vlivem finanční krize se bude pravděpodobně toto prostředí nadále zhoršovat. Ze zkušeností můžeme objektivně konstatovat, že včasné zajištění koordinátora BOZP zajistí klidný průběh výstavby a v některých případech i finanční úsporu. Nehledě na to, že se předejde zbytečným úrazům nebo dokonce smrtelným úrazům, které zbytečně prodlouží výstavbu a upozorní kontrolní orgány, které striktně dohlíží na dodržování právních předpisů, bez ohledu na termíny výstavby. Velice dobrou zkušenost máme ve spojení funkce koordinátora BOZP s technickým dozorem stavby. Tato varianta nejen-že ušetří investorovi peníze, ale také spojení s technickým dozorem stavby zaručuje určitou kvalitu a odbornost provádění dozoru koordinátorem, který je zároveň technický dozor investora.
 

Aktuality

 


© 2007-2018 MIRRO s.r.o. | Všechna práva vyhrazena

| Mapa webu | Informace o webu | Statistika | RSS | CMS
Webdesign a hosting Nux s.r.o.


ISO